İlahiyat etüt platformu (taşlak)

Dikkat. Bu sayfadaki konular sadece daha önce hazırlanan belgeler temel alınarak yapılan bir tartışma için sunulmaktadır. Henüz herhangi bir karar alınmamıştır, bu nedenle teolojik eğitimin oluşturulması bu noktadan başlayacaktır. Buyrunuz, iyi çalışmalar! Selam, Kari

İlahiyat etüt platformunda öğretim, dört farklı hedef gruba sunulmaktadır:

1) Hristiyanlık hakkında bilgi edinmek isteyen Hristiyan olmayanlar. Öğretim, karşılaştırmalı teoloji yaklaşımıyla gerçekleştirilir ve özellikle İslam teolojisi öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu öğretim, İslam teolojisi öğrenimleri sırasında Hristiyanlık içeriği ile de ilgilenmek zorunda kalan kişilere yöneliktir.

2) Hristiyanlık hakkında bilgilerini derinleştirmek isteyen Luteryen cemaatlerin üyelerine.

3) Luteryen teoloji öğrencileri, derinlemesine anlayışa ve diğerlerine öğretmeye olanak sağlayan bir seviyede öğrenmek isteyenler. İstabul Luteryen kilise’nin kararyla bu seviyenin dersleri, İstanbul Luteryen Kilisesi’nin rahip adaylarının önkoşulu olarak kabul edilebilir.

 

ELRIM’in İlahiyat etüt platformuna önemli bir hedefi, İstanbul Luteryen Kilisesi’nin teologlarının eğitimini destekleyen bir teoloji eğitimi oluşturmaktır. Kilise, kendi rahiplik veya diğer dini görevlerine kimleri atadığına bağımsız olarak karar verir. Ancak hedef, ELRIM’in İstanbul Luteryen Kilisesi ile birlikte kiliselere dini görevler için potansiyel kişileri yetiştirmek için tasarlayabileceği ve uygulayabileceği bir eğitim sağlamasıdır.”

4) Teolog olarak görev yapanlar, ilave eğitim almak isteyenler

Bu tür bir eğitim, İstanbul Luteryen Kilisesi çalışanlarının ihtiyacından kaynaklanmakta ve kilisenin eğitimden sorumlu yetkilileri, eğitim içeriğinin planlanması ve uygulanmasında anahtar bir rol oynamaktadır.”

Teoloji derslerin öğrenim planı (2014)

2014 yılında kullanılan teolojik eğitim ders planı şu şekildeydi. Bundan sonraki dönemde daha iyi bir plan geliştirilmediyse, bu, teoloji eğitiminin oluşturulmasında temel bir belge olarak kullanılabilir. Bazı dersler için içerik ve görevler üretildi ve bu dersleri yeniden tasarlarken kullanmaya çalışabileceğiniz materyallerdir. Elbette tüm dersler gözden geçirilmeli ve gerekli teknik ve içeriksel iyileştirmeler yapılmalıdır.


60 kredili program uluslararası öğrenciler için Türkçe olarak

Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes) (max 35 kredi) LTR e01–27

Giriş (max 4 kredi) LTR e01-e03

LTR e01Kutsal Kitap kanonu ve tefsiri (2 kredi)

LTR e02 Kutsal Kitap teolojisi (1 kredi)

LTR e03 Eski Antlaşma’da Mesih (1 kredi)


Eski Antlaşma (Eski Ahit)(max 16 kredi) LTR e10–15

LTR e10 Eski Antlaşma tarihi ve coğrafyası  (2 kredi)

LTR e11 Pentatük (Tevrat) (3 kredi)

LTR e12 Büyük peygamberler (4 kredi)
Yeşaya, Yeremya ve Ağıtlar, Hezekiel, Daniel

LTR e13 Küçük peygamberler (3 kredi)
Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekerya, Malaki

LTR e14 Tarih kitapları (2 kredi)
Yeşu, Hakimler, Rut, 1. Samuel– 2. Tarihler, Ezra, Nehemya, Ester

LTR e15 Manzum (şiir) ve hikmet kitapları (3 kredi)
Mezmurlar, Eyüp, Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi


Yeni Antlaşma (Yeni Ahit) (max 15 Kredi) LTR e20–27

LTR e20 Yeni Antlaşma tarihi ve coğrafyası  (2 kredi)

LTR e21 Markos (1 kredi)

LTR e22 Matta (1 kredi)

LTR e23 Luka´nın kitapları (2 kredi)
Luka Kitabı, Elçilerin İşleri

LTR e24 Yuhanna (1 kredi)
(M. Tiira hazırlyor, ilk bahar 2014 gelecek)

LTR e25 Pavlus’un mektupları (4 kredi)
Romanlılar, 1 ve 2 Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1 ve 2 Selanikliler, Filimon, Önderlik Mektupları (1 ve 2 Timoteos, Titus)

LTR e26 Genel (katolik) mektuplar ve İbraniler (4 kredi)
İbraniler, 1 ve  2 Petrus, 1,2,3 Yuhanna, Yahuda
(!!! Seminer Son bahar 2014 İstanbul’da yapılacak??? – P.Mäkipää)

LTR e27 Vahiy (1 kredi)

Sistematik teoloji (max 31 Kredi) LTR s01–16

Giriş (4 kredi) LTR s01-e02

LTR s01 Luteryen kilisesinin temel iman açıklamaları (3 kredi)

LTR s02 Hristiyan teolojisine giriş (1 kredi)

Özel konular (27 kredi) LTR s10–25

LTR s10 İlahı Vahiy (Revelation) (max 3 kredi)

LTR s101 Kutsal Kitap
LTR s102 Yasa ve kurtuluş müjdesi
LTR s103 Vahiy

LTR s11 Üçlübirlik (Trinity) (max 3 kredi)
(!!! Seminer 21-22. Şubat 2014 İstanbul’da yapılacak – A.Salminen)

LTR s12 Allah, baba (max 3 kredi)
LTR s121 Allah, baba
LRT s122 Yaratılış (Creation)
LTR s123 İnsan (Man)
LTR s124 Melekler, Şeytan, Cinler (Angels, The Devil, Spirits)

LTR s13 Günah (Sin) (max 2 kredi)

LTR s14 İsa Mesih (3 kredi)
(!!! Seminer yazın 2014? İstanbul’da yapılacak??? – V.Typpö)
LTR s141 İsa’nın Allah’lığı ve insanlığı
LTR s142 Mesih, kurtaricı
LTR s143 Aklanma (Justification)
LTR s144 Seçilme

LTR s15 Kutsal Ruh (max 7 kredi)

A -BÖLÜM (s151-154)
LTR s151 Kutsal Ruh
LTR s152 İman
LTR s153 Kilise (The Church)
LTR s154 Lütuf araçları (Means of Grace)


B-BÖLÜM (s155-158)
(seminer ile ilgili sorular ve kurs kitaplarıyla ilgili ödevler bulunmakta, seminer videoları sonra gelecek)
LTR s155 Kilisede görevler ve Özel kelam görevi (Priesthood and Ministry)
LTR s156 Dua ve ibadet
LTR s157 Kutsal Ruh’un armağanları (The gifts of the Spirit)
LTR s158 Kutsallaşma (Sanctification)

LTR s16 Son günleri (ahiret) (End Times) (max 2 kredi)

LTR s161 Son günleri (ahiret) (End Times)
LTR s162 Cennet ve Cehennem

LTR s17 Mujdeleme teolojisi (Theology of evangelization) (max 2 kredi)

LTR s40 Ahlak (max 3 kredi)

Hizmet konuları (max 11 kredi) LTR h01–05

LTR h01Martin Luther’in kısa ilmihali ve Luteryen cemaat hayatı (2 kredi)

LTR h02 Ayin (Divine Service) (2 kredi) (Seminerler tekrar kaydetilmesi lazım!)
(!!! Seminer Nisan-Mayız 2014 gerçekleşecek, dr. Evanson)

LTR h03 Ruhsal rehberlik ve Günah Çıkarma (2 kredi)

LTR h04 Cemaatin içinde hizmet (Servant in a congrecation) (1 kredi)

LTR h05 Diyaknoya (1 kredi)

LTR h06 İlmihal/Konfirmasyon dersleri (3 kredi)

Kilise tarihi (max 6 kredi) LTR t01–03

LTR t01 Luther’in hayatı (1 kredi)

LTR t02 Hristiyanlık tarihi (3 kredi)

LTR t03 Doğu Hristiyan tarihi (2 kredi)

Genel konular (1 Kredi) LTR g01

Hrıstiyan teolojinin öğrenim alanları

Daha önce hazırlanan eğitim videoları ve makaleler teoloji derslerinde kurs materyali olarak kullanılabilir. Ancak her ders teoloji alanlarindan birine ait olmalıdır. Bir kursun bir hedefi, ilerlemeyi ölçen ödevler ve öğrenci performansının değerlendirilmesi olmalıdır. Ayrıca bireysel rehberlik ve öğrenci etkileşimi olanakları da incelenmelidir.

Kutsal kitap tefsiri

Kutal Kitap tefşiri

Elrim Enstitüsünün önemli hedeflerinden biri, doğru ve kapsamlı, apostolik kilise geleneğine uygun Kutsal Kitap öğretisi sunmaktır. Yıllar boyunca hazırladığımız öğreti metinlerine ve video ya da ses kaydına alınmış ders serilerine göz atın.

Hristiyan kelam

Hristiyan kelam

Hristiyan kelamı yani sistemik teoloji, teolojinin bir alt alanıdır. Sistemik teoloji dini inancın ifadelerini, öğretiyi ve dini düşünceyi incelemeyi amaçlar. Elrim’in ürettiği öğrenme materyali ile Hristiyanlık temellerini öğrenin.

Kilise tarihi

Kilise tarihi

Hristiyan kilisesi yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıktı, ancak kökleri kadim dönemlere dayanır. Günümüzde birçok farklı kilise olmasına rağmen, Hristiyanları Hristiyan yapan ortak özellikler de vardır.  Elrim tarafından hazırlanan kilisenin zengin tarihine dair derslere göz atın.

Hitabet ve meslek uygulama

Hitabet ve meslek uygulama

Hristiyan teolojisinde, hitabet ve meslek uygulama alanları arasında Hristiyan kutsal törenlerin, ibadetlerin ve vaazın, aynı zamanda dini iletişimin araştırılması yer alır. Rahiplerin mesleği ilgili materyalimize göz atın.

Maiden tower
Dialog

Karşılaştırmalı dinler tarihi ve dialog

Elrimin ana hedefi, özellikle Hristiyanlık ile İslam arasındaki teolojik buluşmaya odaklanarak farklı dünya görüşleri arasındaki anlayışı artırmaktır. İyi bir diyalogda amaç, diğerinin düşünce yapısını değiştirmek değil, birbirini daha iyi anlamaya çalışmaktır.

Kütüphane

Kütüphane

Elrim Enstitüsü’nün amacı iyi Hristiyan edebiyatını üretmek ve çevirmektir. Kütüphanemizde kendi ürettiğimiz ve önerdiğimiz çevrimiçi olarak indirilebilir kitapları bulabilirsiniz.

İstanbul Luteryen Kilisesi’nin teoloji eğitim kriterleri (Kilise kurulunda kabul edilmiş mi?)

İşte bu belgede İstanbul Luteryen Kilisesi’nde (İLK) rahipliğe atanmak istenen adayların gerekli teoloji bilgileri, hünerleri ve ‘değerleri’ belirtilmektedir.

Genel ilkeler
Kutsal Kitap’a göre rahip adaylarının uygunluğu 1Tim 3:1-7, 2Tim 2:24-25, Tit 1:5-9, 1Pe 5:2-3 ayetlerin ışığında değerlendirilmeli. Bu değerlendirmenin bir kismi, kişinin teolojik bilgilerinden, yeteneklerinden ve sahip olduğu değerlerden oluşur. İstanbul Luteryen kilisesinde rahiplik görevine atanmasını isteyen erkek, Kilise düzeni uyarınca kilisenin kabul ettiği teoloji eğitimini tamamlamış, kişiliği uygun olan ve sağlığı elverişli olan olmalıdır.

Ayrıca atanacak kişi Luteryen Kilisenin hayatı ve teolojisini benimsemeli ve düzenli olarak cemaat hayatına katılıyor olmalıdır. Atanacak kişi kendi hayatını ve dünyasal sorumluklarını düzgün şekilde halletmelidir.

Teoloji bilgiler, hünerler ve değerler

Rahipliğe atanmadan ya da İstanbul Luteryen Kilisede rahibin görevine tayin edilmeden önce kişi aşağıdaki belirtilen teoloji bilgilere, hünerlere ve değerlere sahip olmalıdır.

 

Scroll to Top
Skip to content